توسعه

Feed Link JS News
۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸

اطلاعيه شماره 62 درخصوص واريز، خسارتهاي دارندگان چك بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 14 اطلاعيه شماره 62 درخصوص واريز، خسارتهاي دارندگان چك بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعه اطلاعيه شماره 62 شركت سهامي...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 21
دسته بندی: توسعه
۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۲

اطلاعيه شماره 63 درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز صادره شركت بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 2 اطلاعيه شماره 63 درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز صادره شركت بيمه توسعه اطلاعيه شماره 63 شركت سهامي...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 24
دسته بندی: توسعه
۱۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۳:۵۶

اطلاعيه شماره 45 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 721 اطلاعيه شماره 45 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 26
دسته بندی: توسعه
۱۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۲:۲۰

اطلاعيه شماره 46 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 2615 اطلاعيه شماره 46 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز صادره...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 28
دسته بندی: توسعه
۱۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۴

اطلاعيه شماره 47 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 893 اطلاعيه شماره 47 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز خسارت ثالث مالي و بدنه حوادث رانندگي...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 25
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۸

اطلاعيه شماره 48 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 1005 اطلاعيه شماره 48 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز خسارت ثالث مالي و بدنه حوادث رانندگي...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 31
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۲

اطلاعيه شماره 49 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 1114 اطلاعيه شماره 49 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 25
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۶

اطلاعيه شماره 50 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 1228 اطلاعيه شماره 50 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 24
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۰

اطلاعيه شماره 51 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 1695 اطلاعيه شماره 51 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز خسارت ثالث مالي و بدنه حوادث رانندگي...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 25
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۴

دكتر افشار مدير عامل بيمه توسعه خبر داد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ تعداد بازديد: 309 دكتر افشار مدير عامل بيمه توسعه خبر داد پيام تسليت دكتر افشار مدير عامل بيمه توسعه به خانواده هاي داغدار و آسيب ديده در زلزله غرب كشور ...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 28
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۸

اطلاعيه شماره 52 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ تعداد بازديد: 1737 اطلاعيه شماره 52 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز صادره شركت بيمه توسعه به شماره شباي...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 28
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۲

اطلاعيه شماره 53 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ تعداد بازديد: 668 اطلاعيه شماره 53 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز خسارت ثالث مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 23
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶

اطلاعيه شماره 54 بيمه ايران درباره زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 797 اطلاعيه شماره 54 بيمه ايران درباره زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شماره 54 شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز، خسارتهاي...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 23
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰

اطلاعيه شماره 55 بيمه ايران درباره زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 639 اطلاعيه شماره 55 بيمه ايران درباره زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شماره 55 شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز،...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 28
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۴

اطلاعيه شماره 56 بيمه ايران درباره پرداخت خسارت زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 703 اطلاعيه شماره 56 بيمه ايران درباره پرداخت خسارت زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شماره 56 شركت سهامي بيمه ايران درخصوص...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 26
دسته بندی: توسعه